Medezeggenschapsraad

Elke school heeft, wettelijk verplicht, een MR. De MR bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders: Karim Souilmi en Melissa Louz
  • Vertegenwoordigers van het personeel zijn:  Claartje Schaap en Wies Jongejan

De MR heeft onder andere de volgende taken:

  • Opkomen voor de belangen van het personeel, de ouders en de leerlingen
  • Overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school
  • Bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling krijgt
  • Bevorderen van openheid en openbaarheid
  • Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn

Over deze onderwerpen voert de MR regelmatig overleg met de directie.

De MR heeft in de eerste plaats informatierecht. Zij moet alle informatie kunnen krijgen die ze nodig heeft om haar taak te kunnen doen. Daarnaast heeft de MR ook initiatiefrecht: Ze mag met voorstellen komen en standpunten kenbaar maken als het gaat over schoolzaken. Het bevoegd gezag moet hierop reageren.

De MR heeft over een aantal zaken adviesrecht. De MR moet over een aantal voorgenomen besluiten van de directie om advies gevraagd worden. De MR heeft over sommige zaken instemmingsrecht. Er zijn ook nog enkele zaken waarbij de personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht heeft en de oudergeleding adviesrecht en andersom.

De vergaderingen van de MR vinden min of meer maandelijks plaats en zijn in principe openbaar. Veelal aansluitend vindt de overlegvergadering met de directie plaats.

De samenstelling van de MR en de agenda’s en verslagen van de MR-vergaderingen zijn terug te vinden op de website van de school. Daar vindt u ook het activiteitenplan en het jaarverslag van de MR.

Aangezien de MR-vergaderingen openbaar zijn, kunt u deze bijwonen. U bent van harte welkom. U kunt ook uw ideeën of opmerkingen meegeven aan de MR.

De MR is via email te bereiken.

U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad op de momenten dat de zittingsperiode van de bestaande MR-leden verstrijkt of als een MR-lid tussentijds terugtreedt.

Scroll to top